Σάββατο 13.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δ.Μετεώρων: Επιδότηση για τηλεοπτική κάλυψη στις «Λευκές Περιοχές» μέσω του gov.gr

01.11.2021

Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει τους μόνιμου κατοίκους της περιοχής μας ότι
σύμφωνα με την ΚΥΑ 2539/τεύχος Β’/14.06.2021 σήμερα ξεκινάει ο νέος κύκλος
αιτήσεων μέσω Θυρίδας (gov.gr) για την υπαγωγή των δικαιούχων στο μητρώο
των Λευκών Περιοχών.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει ενεργή στο
διάστημα 01.11.2021-15.11.2021. Όσοι πολίτες δεν προλάβουν να αιτηθούν την
ένταξή τους στο μητρώο, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στον επόμενο κύκλο
επικαιροποίησης του μητρώου.

Οι εισερχόμενες αιτήσεις (incoming, pending) οφείλουν να αξιολογηθούν και σε
περίπτωση έγκρισής τους να καταχωριστούν στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου
για την διεκπεραίωσή τους από τους Παρόχους των τηλεοπτικών υπηρεσιών.
Τονίζεται ότι για κάθε ενδιαφερόμενο πρέπει να υπάρχει μία και μόνο μία
εγκεκριμένη αίτηση του στη Θυρίδα. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει
υποβάλει πολλαπλές αιτήσεις, τότε όλες εκτός από μία – εφόσον πληρούνται τα
απαραίτητα κριτήρια – οφείλουν να απορρίπτονται.

Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής
Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως έχει
τροποποιηθεί με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η παροχή των
υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις υπ’ αριθμ. ΦΕΚ
2066/Β/19.05.2021 και ΦΕΚ 2539/Β/14.06.2021 ΚΥΑ.

Ως «Μόνιμος Κάτοικος Περιοχής Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΚΤ)» νοείται το
φυσικό πρόσωπο που διατηρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε συγκεκριμένη
περιοχή του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως ισχύει. Ως «κύρια και
μόνιμη κατοικία» νοείται η δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας στο φορολογικό
μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 279 του
N.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 188 του Ν. 4764/2020.

Το σύνολο των επιλέξιμων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης μπορεί να
αναζητηθεί ηλεκτρονικά από τη σελίδα https://white-areas.gov.gr/. Η αίτηση
υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο
μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-
periohes) είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών των ΚΕΠ. Στη συνέχεια και

αφού διαπιστωθεί ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια καταχωρούνται από τους
εξουσιοδοτημένους χρήστες των ΚΕΠ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου ώστε
να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στο Μητρώο Δικαιούχων του Έργου.
Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών δύναται να προσέλθει προς υποβολή της
αίτησης και τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα.

Δικαίωμα αίτησης στον Δήμου μας έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι των παρακάτω
Κοινοτήτων:

Αγία Παρασκευή (Ασπροποτάμου), Ανθούσα, Δολιανά, Καλλιρρόη, Κατάφυτο,
Κονάκια, Κρανιά, Πολυθέα, Μηλιά, Στεφάνι, Χαλίκι,
Αγία Παρασκευή, Μεγάλη Κερασέα, Βλαχάβα, Ορθοβούνι, Διάβα
Αμάραντος, Αμπελοχώρι, Ελάφι, Καστανέα, Μηλότοπος, Καλομοίρα
Αηδών, Γλυκομηλιά, Κλεινόν, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά, Καλογριανή
Κουτσούφλιανη
Αχελινάδα, Γερακάρι, Καλλιθέα, Φωτεινό, Φλαμπουρέσι
Ασπροκκλησιά, Άγιος Δημήτριος, Αχλαδέα, Κερασούλα, Σκεπάρι, Ψήλωμα,
Αγιόφυλλο, Αγναντιά, Γάβρος, Κακοπλεύρι, Ξηρόκαμπος, Οξύνεια, Σταγιάδες
Θεόπετρα, Βασιλική