Πέμπτη 09.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης

09.07.2015

Στην ένατη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 7-7-2015, παραβρέθηκαν παρόντα 17 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 3 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης  «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013).

 

  1. Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων – τροποποίηση προϋπολογισμού.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» – τροποποίηση προϋπολογισμού.

 

  1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».