Πέμπτη 27.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Άναψε το πράσινο φως για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής στο λιμάνι Αγιοκάμπου

15.07.2017 /

Με τη σφραγίδα του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Αγιάς, εγκαινιάστηκε μια νέα εποχή στη λειτουργία του λιμανιού, πολλά υποσχόμενης, για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των παραλίων.
Η ανταπόκριση ήταν άμεση και σήμερα στο λιμάνι έχουν προσδεθεί οκτώ ιστιοφόρα και σκάφη με καμπίνες, κατά το πλείστον Λαρισαίων.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην «Ε» ο προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγιάς και αρμόδιος για θέματα του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου κ.
κ. Θεόδωρος Γκασδράνης «έχουν καθοριστεί είκοσι θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής άνω των επτά μέτρων, με τα πρώτα να έχουν αράξει από τον Ιούνιο.
Σε αυτές τις θέσεις παρέχονται νερό και ρεύμα. Βρίσκονται στον νότιο βραχίονα του αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου, καθώς στον βόρειο βραχίονα ο χώρος διατίθεται μόνο για τα αλιευτικά σκάφη».
Ο κ. Γκασδράνης είναι από τους πρωτοστάτες των προσπαθειών λειτουργίας του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού Αγιοκάμπου. Επισημαίνει δε ότι «έγινε μια σημαντική αρχή, που θα αλλάξει τον ρόλο και την εικόνα του λιμανιού. Παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και λειτουργία του χώρου, όπως για παράδειγμα να καλύψουμε την ανάγκη φύλαξής του».
Οι ιδιοκτήτες των σκαφών καταβάλλουν τέλη λιμενισμού, το κόστος των οποίων εξαρτάται τόσο από τις ημέρες παραμονής τους όσο και από το μήκος τους σκάφους τους, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για όλα τα αλιευτικά καταφύγια της χώρας μας.
Σύμφωνα με τον κανονισμό του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου, έχει όλες τις αρμοδιότητες διαχείρισης, εκμετάλλευσης, ανάπτυξης, διοίκησης και εποπτείας του αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου.
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Οικονομικού – Διοικητικού και Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς ασχολούνται ειδικότερα με τη λογιστική απεικόνιση των οικονομικών πράξεων για τα τέλη ελλιμενισμού και τα τέλη παροχής κάθε είδους υπηρεσιών όπως και για τη συντήρηση-επισκευή των εγκαταστάσεων.
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Αναλυτικότερα για το λιμάνι – αλιευτικό καταφύγιο Αγιοκάμπου, στον κανονισμό λειτουργίας του, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Δυνατότητα ελλιμενισμού και χρήσης των εγκαταστάσεων έχουν τα μικρά σκάφη, τα σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά και επαγγελματικά, τα επαγγελματικά τουριστικά και τα σκάφη επαγγελματιών αλιέων.
Με την κατανομή των θέσεων ελλιμενισμού, οι χώροι ελλιμενισμού σκαφών των αλιευτικών καταφυγίων έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 83 σκαφών στο σύνολό τους.
Το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της κατανομής των θέσεων, τόσο ως προς το σύνολο όσο και ανά κατηγορία, προκειμένου να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες ελλιμενισμού σκαφών, μετά από απόφαση του Δ.Σ του Δήμου.
Δικαίωμα ελλιμενισμού αποκτάται μόνο μετά από σχετικό αίτημα του ιδιοκτήτη, πλοιάρχου ή νόμιμου εκπροσώπου του σκάφους και έγγραφη αποδοχή αυτού από το αρμόδιο γραφείο.
Οι θέσεις πρυμνοδέτησης και παραβολής ιδιωτικών σκαφών διατίθενται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις διαστάσεις, τύπο, ανάγκες του σκάφους και τη χρονική περίοδο ελλιμενισμού. Απαγορεύεται η κατά βούληση αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση παντός σκάφους, καθώς και η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης εκτός από εκείνη που υποδεικνύει το αρμόδιο προσωπικό του λιμενικού γραφείου.
Οι πλοίαρχοι των εισπλεόντων/εκπλεόντων σκαφών οφείλουν να τηρούν πιστά τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων και τους ισχύοντες κανόνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Απαγορεύεται η κάθετη προς την είσοδο των καταφυγίων πλεύση σκαφών, η με οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση των διαύλων πλεύσης και κυκλοφορίας των σκαφών καθώς επίσης και η προσπέραση οποιουδήποτε εισερχομένου ή εξερχόμενου σκάφους.
Η πρόσδεση κάθε σκάφους σε μόνιμη ή προσωρινή θέση του λιμένα (πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση) σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του προσωπικού του λιμενικού γραφείου, όπως επίσης και οι χειρισμοί του εντός του λιμένα, ενεργούνται με αποκλειστική ευθύνη του πλοιοκτήτη ή κυβερνήτη του σκάφους.
Τα ελλιμενιζόμενα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα διαπιστωτικά έγγραφα των ελληνικών αρχών εφόσον φέρουν ελληνική σημαία ή των αντιστοίχων αρχών του εξωτερικού εφόσον φέρουν ξένη σημαία…
Το προσωπικό του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου και τα αρμόδια όργανα του Λιμενικού Σταθμού επιθεωρούν τον τρόπο πρόσδεσης του σκάφους και δύνανται να προβαίνουν σε υποδείξεις προς τους πλοιοκτήτες-κυβερνήτες για τη λήψη από αυτούς ασφαλέστερων μέτρων υπαγορευόμενων από τη ναυτική εμπειρία και τέχνη.
Ο ιδιοκτήτης, εκπρόσωπος ή κυβερνήτης κάθε σκάφους είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε υλική ή σωματική βλάβη προκληθεί από το σκάφος ή με υπαιτιότητα του σκάφους συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας στις εγκαταστάσεις, εξοπλισμό καθώς και σε πρόσωπα ή πράγματα τρίτων…».
ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
«Για τις παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις προς τα ελλιμενιζόμενα ιδιωτικά (επαγγελματικά αλιευτικά/τουριστικά ή αναψυχής) σκάφη, το λιμενικό γραφείο εισπράττει από τους υπόχρεους τα ανάλογα τέλη ελλιμενισμού και άλλα δικαιώματα (π.χ. παροχής δικτύων, κλπ), που προβλέπεται από το τιμολόγιό του, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
Υπόχρεος για την καταβολή των ανωτέρω χρεώσεων και δικαιωμάτων είναι ο πλοιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο χρήστης του σκάφους ο οποίος ευθύνεται και εις ολόκληρο με τον πλοιοκτήτη ως πρωτοφειλέτης.
Οι χρεώσεις ελλιμενισμού των καταπλεόντων σκαφών προκαταβάλλονται με τον κατάπλου του σκάφους και πρέπει να καλύπτουν τη συμφωνηθείσα με το αρμόδιο λιμενικό γραφείο χρονική περίοδο. Ως πρώτη ημέρα για τον υπολογισμό της καταβολής χρεώσεων ελλιμενισμού ή εναπόθεσης στην ξηρά λογίζεται το από του μεσονυκτίου αρχόμενο 24ωρο εντός του οποίου κατέπλευσε το σκάφος στον λιμένα.
Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που δεν έχει συμφωνηθεί πριν από τον κατάπλου του σκάφους ημερομηνία έναρξης καταβολής χρεώσεων ελλιμενισμού. Σε περίπτωση απόπλου ή εγκατάλειψης για οποιονδήποτε λόγο της θέσης πριν από τον συμφωνηθέντα χρόνο, δεν υποχρεούται το λιμενικό γραφείο στην επιστροφή προκαταβληθέντων χρεώσεων.
Ημέρες απουσίας των σκαφών από τον χώρο ελλιμενισμού τους περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα χρέωση αυτών για τον αντίστοιχο χρόνο παραμονής, προκειμένου τα σκάφη να διατηρούν το δικαίωμα ελλιμενισμού. Η χρέωση των σκαφών αυτών διακόπτεται μόνο στην περίπτωση που ειδοποιηθεί εγγράφως το αρμόδιο λιμενικό γραφείο από τον ιδιοκτήτη ή τον κυβερνήτη του σκάφους ότι δεν επιθυμούν τη διατήρηση του δικαιώματος ελλιμενισμού και από την ημέρα υποβολής τής πιο πάνω έγγραφης ειδοποίησης και μετά.
Σκάφη που παραμένουν ελλιμενιζόμενα στους χώρους εξυπηρέτησης ιδιωτικών σκαφών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μηνός, οφείλουν να προκαταβάλουν τουλάχιστον κάθε μήνα και εντός του πρώτου 5νθήμερου αυτού, τις χρεώσεις ελλιμενισμού, ώστε να τύχουν της ανάλογης έκπτωσης…».
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
«Στις εγκαταστάσεις των αλιευτικών καταφυγίων παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
α. Ελλιμενισμός των σκαφών που καταπλέουν, πρυμνοδέτηση ή παραβολή,
β. Νερό σε κάθε προβλήτα, μέσω ειδικού πυλώνα Pillar ή άλλων μέσων,
γ. Ηλεκτρικό ρεύμα (220-380w) σε κάθε προβλήτα, μέσω ειδικού πυλώνα Pillar ή άλλων μέσων,
δ. Δυνατότητα εφοδιασμού με καύσιμα με βυτιοφόρα, που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες,
ε. Δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο,
στ. Συγκέντρωση και αποκομιδή σκουπιδιών από συγκεκριμένα σημεία περισυλλογής τους».
«ΘΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ…»
Ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Παραλίων νομού Λάρισας υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την απόφαση του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Αγιάς να καθορίσει και να προσφέρει με μίσθωμα θέσεις, για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής στο λιμάνι Αγιοκάμπου και όπως δήλωσε στην «Ε», ο πρόεδρος κ. Δημ. Χασιώτης: «Είναι ένα θετικό βήμα για όλη την περιοχή. Μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας, αισίως το λιμάνι ξεκινά να αναπτύσσει τον διττό του ρόλο, φιλοξενώντας εκτός από αλιευτικά και σκάφη αναψυχής, γεγονός που θα ωφελήσει στην προβολή και ανάπτυξη των παραλίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
Υπάρχει πλέον ένας χώρος, που μπορεί να υποδεχθεί τους επισκέπτες οι οποίοι προτιμούν στις διακοπές τους να περιηγηθούν με σκάφη σε παραθαλάσσιες περιοχές, και να τους προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα παράλια της Λάρισας.
Θεωρώ ότι μπαίνουν οι βάσεις μιας προοπτικής να γίνει ο Αγιόκαμπος ένας από τους βασικούς σταθμούς ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής τους καλοκαιρινούς μήνες, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό στην περαιτέρω ανάπτυξή του…
Και γιατί όχι, να δρομολογηθεί ακόμη και η εκμετάλλευση του λιμανιού σε επαγγελματικό επίπεδο και συγκεκριμένα με δρομολόγια «δελφινιών» που θα συνδέουν την περιοχή μας με τα κοντινά τουριστικά μέρη, όπως τη Σκιάθο, τη Σκόπελο κ.α.».

πηγή: Ελευθερία