Κυριακή 10.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων για την κατάρτιση Δασικών Χαρτών

17.07.2020 /

Η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων:

σε εφαρμογή του αρθ. 6 της Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β/2020) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 – για τη συλλογή των διοικητικών πράξεων του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει,

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν. 998/1979, στα γραφεία της για την προσκόμιση των ανωτέρω με τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

 

  1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
  2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
  3. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, με επιπρόσθετη βεβαίωση για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

 

H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, αν έχουν ήδη συνυποβληθεί στο σύνολό τους από τον ενδιαφερόμενο αντιρρήσεις του κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη, με τις οποίες σκοπείται η εξαίρεση από το δασικό χάρτη της υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως αναγκαίας για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ του 1975 επιφάνειας, που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί).

Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης με τον αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Για της οικοδομικές άδειες εκδοθείσες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

 

  1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
  2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί.
  3. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
  4. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, αν έχουν ήδη συνυποβληθεί στο σύνολό τους από τον ενδιαφερόμενο αντιρρήσεις του κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη, με τις οποίες σκοπείται η εξαίρεση από το δασικό χάρτη της υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως αναγκαίας για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ της έναρξης ισχύος του ν. 4030/2011, που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί).

Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το αποδεικτικό κατάθεσης με τον αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Η κατάθεση των στοιχείων στην Υπηρεσία μας θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 20η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα, τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες.

 

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 18η Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Τρικάλων

Κολοκοτρώνη 30 ΤΚ 42132 Τρίκαλα

(Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων),

τηλέφωνο: 2431063461 & 2431063462

Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431063469

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου

(email): ddasontrik@apdthest.gov.gr

 

Τρίκαλα 15 Ιουλίου 2020

Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος

της Δ/νσης Δασών Τρικάλων

 

 

 

      Χρήστος Κουτσονάσιος

       Δασολόγος με Α’ βαθμό

[fbcomments]