Τρίτη 27.07.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ- Όλα τα ονόματα

04.10.2017

Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-18.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86, β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν.4055/2012,

γ) του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005,

δ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.2304/1995, ε) της παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996,

στ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,

ζ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4316/14,

η) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002,

θ) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003,

ι) του άρθρου 17 του Ν.3402/2005,

ια) του άρθρου 139 του Ν.3463/2006,

ιβ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3649/2008,

ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του Ν.3852/2010,

ιδ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012,

ιε) του άρθρου 31 του Ν.3848/2010, ιστ) του άρθρου 33 του Ν.4038/2012,

ιζ) της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν.4071/2012,

ιη) των άρθρων 39 και 44Α του Ν.4115/2013,

ιθ) το άρθρο 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4403/2016,

ιι) του Π.Δ. 50/1996 και του Π.Δ.100/1997 .

2. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

3. Την υπ’ αριθμ. 75306/E2/8-5-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.

4. Το υπ’ αριθμ. 125292/Ε2/21-7-2017 έγγραφο. 5. Την υπ’ αριθμ. 20/2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. 6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Διακόπτουμε τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124526/Ε2/20-7-2017, 140898/Ε2/25-08-2017 και 142219/Ε2/29-08-2017 Υ.Α., ως ακολούθως:

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή Pdf

alfavita.gr