Δευτέρα 15.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις

23.10.2020 /

Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει τους παραγωγούς ότι σύμφωνα με το από 20/10/2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Τρικάλων και με την αρ. 866/86629/18-3-2020 Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 613Β ΑΔΑ:Ω4ΧΘ4653ΠΓ-ΑΞΙ) οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υ.Π.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έως 31η Οκτωβρίου 2020.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και η Κοινότητα  και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 10 της με αριθ. 2445/235853/20-9-2019 (β’ 3645) υπουργικής απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τρικάλων Τηλ. 2431351608 κ. Ιακωβάκη Έλενα ή στο email  e.iakovaki@thessaly.gov.gr

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΤΗΣ

 

[fbcomments]