Κυριακή 23.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το 1ο ΓΕΛ Τρικάλων στο Πρόγραμμα Εrasmus+,

03.02.2017 /

Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπ/σης Ενηλίκων , με θέμα την επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών σε θέματα ένταξης των παιδιών των αλλοδαπών και γενικό τίτλο:

Teacher´s training to the inclusion of the children of foreigners

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και γίνεται σε συνεργασία του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων με :

  • ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ (NARODNI INSTITUT PRO DALSI VZDELAVANI – ČESKÁ REPUBLIKA-PRAHA ), το οποίο υπάγεται απευθείας  στο Υπουργείο Παιδείας   της Δημοκρατίας της Τσεχίας και  ασχολείται, με την επαγγελματική ανάπτυξη, τη συμβουλευτική, τη μεθοδολογική υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού και τις υποδομές των σχολείων, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και τη Δια Βίου Εκπαίδευση του προσωπικού των μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Διαθέτει την τεχνογνωσία για την μεθοδολογική υποστήριξη σε ειδικούς τομείς της εκπαίδευσης, εφαρμόζει τεχνικές αξιολόγησης, σύνταξης ερωτηματολογίων, και ερευνών πεδίου. Τα ευρήματα των ερευνών του χρησιμοποιούνται ως βάση για τη χάραξη στρατηγικής σε ειδικούς εκπαιδευτικούς τομείς.
  • ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ  ( Slovak State Pedagogical Institute), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων, παρέχει υπηρεσίες μεθοδολογικής και επαγγελματικής υποστήριξης, σχεδιάζει, εφαρμόζει και εποπτεύει τις εκπαιδευτικές αλλαγές μέσω της έρευνας και των καινοτομιών και προωθεί καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές, παρακολουθεί την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθοδηγεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργάζεται με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παρακολουθεί και αναλύει εκπαιδευτικά αποτελέσματα, παρέχει αναλύσεις και αναφορές σε διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ινστιτούτα, αξιολογεί εκπαιδευτικά προγράμματα και δεδομένα, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό για λογαριασμό του οικείου Υπουργείου και άλλους φορείς. Προωθεί εκπαιδευτικές πολιτικές και νέες τάσεις και εμπειρίες στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πράξη.
  • ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Associazione C.E.M.E.A. Napoli –Ιταλία , έναν μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό κοινωνικό και πολιτιστικό  οργανισμό  που έχει  σκοπό , την προώθηση της εφαρμογής ενεργών εκπαιδευτικών μεθόδων σε εκπαιδευτικά, θεραπευτικά και ιδρύματα αποκατάστασης, τη συνεισφορά στην προσωπική ανάπτυξη, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων ( εργαστήρια, κατασκηνώσεις κ.λ.π), στην εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εργαζομένων στην υγεία  και προτείνει δραστηριότητες με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες προσωπικής εκπαίδευσης και έρευνας. Οργανώνει και διαχειρίζεται εκπαιδευτικά εργαστήρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές συναντήσεις, εκδίδει βιβλία,, περιοδικά, φυλλάδια, δημιουργεί ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την εκπαιδευτικές μεθόδους.

Το  πρόγραμμα στοχεύει κύρια στην κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από τη μεταβολή των κοινωνικοπολιτικών δεδομένων στην ΕΕ εξαιτίας της μετανάστευσης. Αυτές αφορούν την έλλειψη συστηματικής προσέγγισης στην προετοιμασία τους για τη διαχείριση της πολιτιστικής διαφοροποίησης και των αντίστοιχων ζητημάτων που αφορούν ιδιαίτερα την εκπαίδευση.  Επίσης στοχεύει στο σχεδιασμό των βασικών αρχών μεθοδολογικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού προσωπικού στην ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών στις εκπαιδευτικές μονάδες σε Τσεχία/Σλοβακία/Ιταλία/Ελλάδα, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, στη μη-τυπική και στις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες/δράσεις στο πλαίσιο των μονάδων αυτών.

Επειδή η εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών/μαθητών έχει γίνει προτεραιότητα και στις τέσσερις χώρες, οι συμμετέχοντες έχουν συμφωνήσει να εργαστούν από κοινού, προκειμένου να δημιουργήσουν εργαλεία  που θα παράσχουν ουσιαστική, χρήσιμη, πρακτική, ελεύθερα διαθέσιμη μεθοδολογική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα περιβάλλοντα (σχολεία/εκπαιδευτικούς οργανισμούς). Θα υπάρξει εστίαση στις τρεις   βαθμίδες της εκπαίδευσης (προσχολική / δημοτικό / γυμνάσιο ) αλλά και στις δραστηριότητες/δράσεις που συνδέονται με την εκπαίδευση.

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν:

  • Την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης ενσωμάτωσης παιδιών/μαθητών μεταναστών στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση
  • Τη δημιουργία μιας ενότητας/πρόγραμμα e-learning («step by step») που θα εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα αναγκαία μεθοδολογικά εφόδια για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των αλλοδαπών μαθητών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διαιρεθεί σε επιμέρους ενότητες. Θα περιλαμβάνει μεθοδολογίες και εργαλεία, πρακτικά παραδείγματα, εκπαιδευτικό υλικό, παρουσιάσεις, διαδικτυακές συνδέσεις
  • Τη θετική επίπτωση του προγράμματος στην ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής συνείδησης, μέσω της εκπαιδευτικής και κοινωνικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών
  • Τη συνεισφορά των συμμετεχόντων των διαφορετικών χωρών στην σύλληψη του ζητήματος της ενσωμάτωσης σε ευρύτερο, ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε τοπικό επίπεδο, αναμένεται να υπάρξει αξιοσημείωτη ευεργετική επίδραση στην εκπαιδευτική κοινότητα που είναι επιφορτισμένη με την εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών/μαθητών

Προβλέπονται 3 επίσημες συναντήσεις και 1 κοινό σεμινάριο/εργαστήριο με έμφαση στους πρακτικούς τρόπους ενσωμάτωσης. Η παιδαγωγική ομάδα του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων αποτελείται από τους εκπ/κούς: Αρέτο Ευθύμιο, Δημητρίου Μαρία,  Κατσαδούρο Δημήτριο, Κοντογιάννη Μαρία, Μουλά Ναυσικά, Μπάκο Νικόλαο, Παιζάνου Αλεξάνδρα, Σταυραντώνη Μαρία και τη Διευθύντρια του σχολείου Ζαραμπούκα Αθανασία.

Η πρώτη συνάντηση έγινε στο Εθνικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Πράγας, που είναι και ο Συντονιστικός οργανισμός, τον Νοέμβριο του 2016. Στη συνάντηση αυτή, που συμμετείχαν οι κ.κ. Ευθύμιος Αρέτος, Νίκος Μπάκος και Αθανασία Ζαραμπούκα, παρουσιάστηκαν οι συμμετέχοντες οργανισμοί, συζητήθηκαν αναλυτικά οι άξονες του προγράμματος, τέθηκαν οι όροι συνεργασίας, διασαφηνίστηκαν οι όροι συμμετοχής  και αποφασίσθηκαν οι αρμοδιότητες ανά εταίρο.

Για την Παιδαγωγική Ομάδα

Αθανασία Ζαραμπούκα

Μαθηματικός, Msc