Τρίτη 27.09.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης

02.09.2022 /

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), β) του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος Α΄), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 (Β’ 3891/23-07-2022 τεύχος Β΄), δ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 49655/31-08-2022 (ΦΕΚ 4604/31-08-2022 τεύχος Β΄),
σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940 1), και με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, στις επτά (7) Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγγραφο Προέδρων Κοινοτήτων ορεινού όγκου για ανεμογεννήτριες.
2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2022.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.
4. Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Παραποτάμου.
5. Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Πηγής.
6. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δ. Πύλης Ν. Τρικάλων.
7. Διατύπωση γνώμης για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη βιοτεχνία έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στο 2ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων – Πύλης, στην Τ.Κ. Πύλης, στο Δήμο Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
8. Διατύπωση γνώμης για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,8 MW στο ρέμα «Παλαιοχωρίτης», στην Τ.Κ. Παχτουρίου της Δ.Ε. Νεράιδας, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
9. Παροχή γνώμης για καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής έτους 2023 της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.