Πέμπτη 22.02.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τρεις τροπολογίες κατέθεσε το ΚΚΕ για τους αγρότες

24.11.2021

Τρεις τροπολογίες κατέθεσε στην Βουλή το ΚΚΕ για τους με στόχο την ανακούφιση των αγροτών.

Αναλυτικά οι τροπολογίες:

 

1η  Επιδότηση και κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύμα.

2η Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Ε.Φ.Κ αγροτικού πετρελαίου

3η Μηδενικό ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, εργαλεία και μηχανήματα

Αιτιολογική Έκθεση 1 ης τροπολογίας

Το συγκεκριμένο μέτρο ενίσχυσης για τους αγρότες – καταναλωτές αγροτικού ρεύματος είναι
αναγκαίο για να μειωθεί το κόστος άρδευσης το οποίο είναι μεγάλο και επιβαρύνει υπέρμετρα το
κόστος παραγωγής του Έλληνα αγροτοκτηνοτρόφου.

Στον Νόμο 4513/2018 (ΦΕΚ A 9 – 23.01.2018) “Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες
διατάξεις” προστίθεται άρθρο 26Β ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1η αγροτικό ρεύμα:

“Χορήγηση ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό σε
δικαιούχους τιμολογίου αγροτικού ρεύματος λόγω υψηλού κόστους παραγωγής των αγροτικών
προϊόντων”

Παρέχεται στους δικαιούχους του τιμολογίου αγροτικού ρεύματος ετήσια ενίσχυση από τον
κρατικό προϋπολογισμό για τη μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής των αγροτικών
προϊόντων, ώστε να καλύπτεται το 50% του ετήσιου λογαριασμού τους, που υπολογίζεται με
βάση το ισχύον τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος με την προσθήκη των λοιπών επιβαρύνσεων. Η
ανωτέρω ενίσχυση δεν δύναται υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά δικαιούχο
ετησίως.

Επιπλέον των παραπάνω μηδενίζονται τα τέλη της ρήτρας αναπροσαρμογής στους
λογαριασμούς αγροτικού ρεύματος από όλους τους παρόχους.

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθορίζονται το ακριβές ποσό της ενίσχυσης, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησης
της, ο χρόνος εκκαθάρισης, τυχόν κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης, τυχόν ανώτατα και
κατώτατα όρια καταναλώσεων, συστήνεται ειδικός λογαριασμός, ορίζεται ο διαχειριστής του
λογαριασμού αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την χορήγηση της ενίσχυσης θέμα.

Αιτιολογική Έκθεση 2ης τροπολογίας

Το συγκεκριμένο μέτρο επιστροφής φόρου στους αγρότες είναι αναγκαίο για να μειωθεί το
κόστος παραγωγής το οποίο είναι μεγάλο και επιβαρύνει υπέρμετρα τον Έλληνα
αγροτοκτηνοτρόφο.

Η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι μικρή σε σχέση με την επιβάρυνση του από
αντίστοιχες φοροελαφρύνσεις που ισχύουν για άλλους “επαγγελματίες” (εφοπλιστές,
αεροπορικές εταιρείες κλπ).

Στο άρθρο 78, του τμήματος Α’, του κεφαλαίου Β’ προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 2η Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης
στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγροτική
χρήση ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε μηδέν (0) ευρώ ανά
χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής
Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του

Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των μηδέν (0) ευρώ ανά
χιλιόλιτρο. Το ποσό επιστροφής ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ.

Ως αποκλειστική χρήση στη γεωργία θεωρείται και η χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής
καύσης (DIESEL) κινητήρων από αυτοκίνητα τύπου JEEP γεωργικών χρήσεων κατά την έννοια
των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α`) και του άρθρου 3 του ν. 1906/1990
(ΦΕΚ 157 Α`), τελωνισθέντα και ταξινομηθέντα ως Αγροτικά Μηχανήματα Πολλαπλών Χρήσεων
μέχρι και την 31.12.1992 προβλεπόμενη από το άρθρο 13 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α`)
προθεσμία και εφοδιασμένα με τις σχετικές άδειες της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, οι
ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ., ο
τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κινητήρων για το οποίο χορηγείται
επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα με τη παράγραφο αυτή. Επίσης, με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αρμόδια για την επιστροφή Αρχή, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Αιτιολογική Έκθεση 3ης τροπολογίας

Το μέτρο αυτό έχει στόχο να εξασφαλίσει ρευστότητα στους γεωργούς και κτηνοτρόφους που
δυσκολεύονται να επιβιώσουν εξαιτίας της ακρίβειας και των καταστροφών σε γεωργική και
κτηνοτροφική παραγωγή λόγω καιρικών φαινομένων.

Στον Νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ Α’248/07-11-2000) προστίθεται παράρτημα VIII ως εξής:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 3η: Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ για αγροτικά εφόδια, ζωοτροφές, εργαλεία
και μηχανήματα.

Ορίζεται μηδενικός (0%) συντελεστής ΦΠΑ για όλων των ειδών τις ζωοτροφές, καθώς και για το
σύνολο των αγροτικών εφοδίων δηλαδή λιπάσματα (περίπτωση 38 παραρτήματος ΙΙΙ), φάρμακα
για γεωργική (περίπτωση 39 παραρτήματος ΙΙΙ) και κτηνοτροφική παραγωγή, σπόροι κλπ
εργαλείων και μηχανημάτων για τους ενεργούς γεωργούς και κτηνοτρόφους.”Οι περιπτώσεις 18,
31, 38 και 39 του παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 διαγράφονται.

Ετικέτες: ,

[fbcomments]