Δευτέρα 15.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις

10.04.2024

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Τρικάλων σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την με αρ. 916/102034/08-04-2024 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΛΜΣ4653ΠΓ-Η43, ΦΕΚ τ.Β/2181/09-04-2024) οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) , αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έως και την 26η Aπριλίου 2024.

Η αίτηση είναι αποδεκτή, όταν σε αυτήν επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν σε κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα, ακέραιος αριθμός και με ένα δεκαδικό ψηφίο) και οι συντεταγμένες των κορυφών, σε ΕΓΣΑ 87 (Χ, Ψ) της περιμετρικής αποτύπωσης, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Η αποτύπωση του αγροτεμαχίου αντιστοιχεί στην έκταση που δύναται να καλλιεργηθεί. Για τις περιπτώσεις αίτησης χορήγησης άδειας για ήδη αδειοδοτημένο εν μέρει τεμάχιο, στο πλαίσιο εφαρμογής του καθεστώτος σε προηγούμενο έτος, οι συντεταγμένες που θα προσκομιστούν θα αντιστοιχούν στο μη αδειοδοτημένο τμήμα του τεμαχίου.

Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 10 της αριθμ. 2454/235853/20-09-2019 (Β’ 3645) υπουργικής απόφασης.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1)    Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Εφόσον στο/α αγροτεμάχιο/α της αίτησης, υφίσταται καλλιέργεια αμπελώνα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, δεν υποβάλλεται αίτηση χορήγησης άδειας νέας φύτευσης για τα συγκεκριμένα τεμάχια. Για τις περιπτώσεις υφιστάμενης άλλης καλλιέργειας, ο παραγωγός, αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσής της πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

2)    Για να είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης θα πρέπει στην αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντα να μην καταγράφονται αμπελοτεμάχια με μη εγκεκριμένη φύτευση. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κατά την υποβολή της αίτησης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας.

3)    Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των εκατό (100) στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα.

4)    Ως ελάχιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των τριών (3) στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα.

5)    Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή/και ενοικιαζόμενες.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κριτήριο Α  (3 Μόρια)

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι), αν ο αιτών ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).

β) Νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό, εάν το φυσικό πρόσωπο που εγκαθίσταται ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης και ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο στο νομικό πρόσωπο, όσον αφορά τις αποφάσεις που συνδέονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, φυτεύει για πρώτη φορά αμπέλια (νεοεισερχόμενος) και είναι ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά ή από κοινού ελεγχόμενο από άλλο νομικό πρόσωπο, οι απαιτήσεις ισχύουν  για κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο επί αυτού του άλλου νομικού προσώπου.

Η ιδιότητα του νεοεισερχόμενου βεβαιώνεται κατά περίπτωση:

1)    για τα φυσικά πρόσωπα, από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

2)    Για τα νομικά πρόσωπα, από την πράξη ορισμού του φυσικού προσώπου ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης και από την επιβεβαίωση της ηλικίας του ως 40 ετών

Τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα βεβαιώνεται από το  Αμπελουργικό Μητρώο η ύπαρξη ή όχι αμπελουργικών εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, των αιτούντων παραγωγών.

Επιπροσθέτως, πραγματοποιείται διασταυρωτικός έλεγχος μεταξύ των στοιχείων των εκμεταλλεύσεων των αιτούντων παραγωγών με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), προκειμένου να βεβαιωθεί η ύπαρξη ή όχι αμπελουργικών εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

 

Κριτήριο Β (1 Μόριο)

Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Το κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

1)    Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

2)    Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια, επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

3)    Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

4)    Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που κατέχει με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

5)    Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες. Για την επιβεβαίωση του κριτηρίου διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από  την αρμόδια Δ.Α.Ο.

Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του παρόντος Κριτηρίου, απαιτείται πιστοποίηση από Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, εγκεκριμένους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος Κριτηρίου, ο αιτών υποχρεούται σε περίπτωση χορήγησης άδειας νέας φύτευσης να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Α.Ο. αμέσως μετά τη φύτευση, τη σύμβαση που έχει συνάψει με τον εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης.

 

Κριτήριο Γ (1,5 Μόριο)

Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

Το κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων.

 

Κριτήριο Δ (2,1 ή 3 ή 1,5 Μόριο)

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

Το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται, αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών:

1)    διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου – Ο.Σ.Δ.Ε του προηγούμενου έτους ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης πέντε (5) στρέμματα  και επιπλέον

2)    διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου αμπελοτεμάχια συνολικής έκτασης τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

Το κριτήριο βαθμολογείται ανάλογα με τη συνολική έκταση των αμπελοτεμαχίων με οινοποιήσιμες ποικιλίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

  Κατηγορία κριτηρίου ανάλογα με την αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που διαθέτει ο αιτών Μόρια
1 Ίση ή μεγαλύτερη των 5 στρ έως και 20 στρέμματα 2,1
2 Mεγαλύτερη των 20 στρ έως και 50 στρέμματα 3
3 Μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων 1,5

 

Κριτήριο Ε (1,5 Μόριο)

ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΗΤΟΙ ΦΟΡΕΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο παραγωγός (φυσικό ή και νομικό πρόσωπο) είναι μέλος οινοποιητικού συνεταιρισμού/ αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών/οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα, ο/η οποίος/α  έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις  και είναι εγγεγραμμένος/η στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.

Ο αιτών απαιτείται να προσκομίσει με την αίτησή του σχετική βεβαίωση μέλους του/ης οινοποιητικού συνεταιρισμού / αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών / αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο

314 – 3ος όροφος- Π.Ε. Τρικάλων, τηλέφωνο 2431351614, ή στα email :  a.lyka@thessaly.gov.grm.tsalkitzoglou@thessaly.gov.gr.

[fbcomments]