Τετάρτη 21.02.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Φαρκαδόνας

05.01.2024

Ο δήμαρχος Φαρκαδόνας Σπύρος Αγναντής όρισε τους αντιδημάρχους του. Το σχήμα της νέας δημοτικής αρχής, αποτελείται από παλιά κι έμπειρα στελέχη καθώς και από νεοεκλέγέντες.

Αναλυτικά αποτελείται:

1. Τoν  Καραμάνο Χρήστο του Ευσταθίου, έμμισθο, ως
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Με αρμοδιότητες:
Πολιτισμού
 Πολιτισμός, Αθλητισμός και Νέα Γενιά
 Απασχόληση και Τουρισμός
 Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Περιβάλλοντος
 Περιβαλλοντικά θέματα και αδειοδοτήσεις
 Περιβαλλοντικές δράσεις
 Εξοικονόμηση ενέργειας
 Διαχείριση Κοιμητηρίων
 Θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας

2. Τον Κοσμά Ευάγγελο του Χρήστου, έμμισθο, ως
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ,
µε αρμοδιότητες:
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 Καθαριότητα των οικισμών και της περιοχής του Δήμου
 Καθαριότητα και φύλαξη των δημοτικών χώρων και υποδομών
 Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 Διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου
 Διαχείριση καυσίμων
 Ανάπτυξη και συντήρηση Δημοτικού δικτύου και υποδομών ηλεκτροφωτισμού
 Διαχείριση δημοτικών αποθηκών υλικών και εξοπλισμού

3. Τον Βιβή Νικόλαο του Χρήστου, έμμισθο ως
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με αρμοδιότητες
Πρασίνου
 Δημιουργία και συντήρηση Πρασίνου στους οικισμούς και τις περιοχές του
Δήμου
 Διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου, αναψυχής, πάρκων και παιδικών
χαρών

4. Τον Τσάτσο Νικόλαο του Βασιλείου, έμμισθο, ως
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, και ΥΓΕΙΑΣ
µε αρμοδιότητες:
Οικονομικών
 Προϋπολογισμός και Λογιστήριο
 Έσοδα, Περιουσία και Ταμείο
Κοινωνικής Πολιτικής
 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων
 Εποπτεία και έλεγχος φορέων κοινωνικής προστασίας
 Πολιτικές Ισότητας
 Παιδεία και δια βίου μάθηση
Παιδείας & Ποιότητα Ζωής
 Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των οικισμών.
Υγείας
 Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

5. Τον Γεωργολόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου, άμισθο, ως
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Προγραμματισμού
 Επιχειρησιακός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός
 Σχεδιασμός αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 Απόδοση και Οργάνωση του Δήμου
 Θέματα Διαφάνειας
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Πολιτική Προστασία
 Πολιτική Προστασία
Τεχνικών Έργων
 Προγραμματισμός και ωρίμανση έργων
 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων έργων
 Εκτέλεση νέων έργων και εκπόνηση μελετών
 Συντήρηση έργων και υποδομών του Δήμου
Πολεοδομίας –
 Πολεοδομικός σχεδιασμός και εφαρμογές
 Άδειες Δόμησης
Αγροτικής & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
 Φυτική και Ζωική παραγωγή
 Ρύθμιση και έλεγχος εμπορικών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 Προστασία του καταναλωτή
 Χορήγηση αδειών εμπορικών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 Εμποροπανηγύρεις και συναφείς δραστηριότητες
 Ρύθμιση θεμάτων λαϊκών αγορών και υπαίθριων δραστηριοτήτων
 Θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όλων των λειτουργιών των
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου, (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Γραφεία
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων), Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ και λοιπές δομές
κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ., Γεωργολόπουλος Ιωάννης που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Κοσμά Ευάγγελο.

[fbcomments]