Τρίτη 27.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων για απόκτηση απολυτηρίου

23.11.2017

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι ότι

όσοι υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ. Α΄) καλούνται να προσέλθουν στο 7ο Δημoτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ: 2431024465) την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00, αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις στη Διεύθυνση Π.Ε Τρικάλων έως και τη Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2017.
Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ