Τετάρτη 29.03.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Προσλήψεις Φαρκαδόνα: Σήμερα οι αιτήσεις και όποιος προλάβει

12.05.2022

Αύριο Πέμπτη και αποκλειστικά για μια εργάσιμη ημέρα θα υποβάλλονται στο Δήμο Φαρκαδόνας οι αιτήσεις για την πρόσληψη 16 υπαλλήλων καθαριότητας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν στο Δήμο και για εργασίες καθαρισμού δρόμων και πάρκων.

Για τις εν λόγω θέσεις δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα ενώ οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντωνκαι τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

3. Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ

4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος

5. Υπεύθυνη δήλωση,στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

6. Υπεύθυνη δήλωση,στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν εργαστεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ,σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018.

[fbcomments]