Δευτέρα 26.02.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Χρηματοδοτικά Προγράμματα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

20.12.2023 /
  • Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Τρικάλων

 

 

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει για την προκήρυξη των δύο νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.

 

Συγκεκριμένα:

 

«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» που αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα εκατόν ενενήντα εκατομμύρια ευρώ (190.000.000 ευρώ). Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 30.000 έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών με το ποσοστό ενίσχυσης να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη περιοχή ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον μια ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Συνολικά, το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει έως και 60%.

 

«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» που αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας σε επιλεγμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, με συνολική δημόσια δαπάνη εκατόν εξήντα εκατομμύρια ευρώ (160.000.000 ευρώ). Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και με επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Συνολικά, το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει έως και 60%.

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη συγκριτική αξιολόγηση.

 

Στις αναλυτικές προσκλήσεις των δράσεων που έχουν αναρτηθεί στο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων www.trikala-chamber.gr , περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδοτήσεων και  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η έγκριση τους, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθηση της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι των δράσεων.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης των δράσεων που είναι η 18η Δεκεμβρίου 2023. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Ξεκίνησε την Δευτέρα 18.12.2023, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) με καταληκτική ημερομηνία την 29.02.2024 και ώρα 15:00.

Πληροφόρηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ. 2431027493, e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr

[fbcomments]