Παρασκευή 14.08.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υπηρεσία διαχείρισης κατασχεμένων στοιχείων από εγκληματικές δράσεις

21.01.2017


Το νομοσχέδιο αποτελεί κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νομιμοποίηση, Ανίχνευση, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

Στη σύσταση κεντρικής υπηρεσίας η οποία θα διαχειρίζεται δεσμευμένα και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες προχωρεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, ενσωματώνοντας κοινοτική οδηγία. Στόχος είναι ο εντοπισμός και η διαχείριση του χρήματος που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και η πάταξη της τρομοκρατίας, η οποία, εν πολλοίς, όπως επισημαίνεται στην κοινοτική σύμβαση, χρηματοδοτείται από αυτό. Ηδη το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών και αποδεικτικών στοιχείων» έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μία εβδομάδα, μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, και εν συνεχεία το νομοσχέδιο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Στόχος του νομοθετήματος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δικαστική συνδρομή μεταξύ των κρατών, προκειμένου να δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.

Το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί, επί της ουσίας, κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νομιμοποίηση, Ανίχνευση, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και για τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας που υπεγράφη στη Βαρσοβία στις 16 Μαΐου 2005 προκειμένου να διευκολυνθούν ζητήματα δικαστικών συνδρομών. Μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου ορίζεται πως με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης «συστήνεται κεντρική υπηρεσία ή υφιστάμενος φορέας με αρμοδιότητα τη διαχείριση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση αυτών για το δημόσιο συμφέρον, για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύματος, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται ενόψει πιθανής δήμευσης. Η αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει τη δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών, όταν κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της οικονομικής τους αξίας».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο, όταν υποβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές κράτους-μέρους της Σύμβασης αίτημα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αιτήματος δήμευσης τότε ενεργοποιούνται άμεσα οι ισχύουσες διατάξεις για την παροχή δικαστικής συνδρομής. Ακολούθως, όταν υποβάλλεται από τις αρχές κράτους-μέρους της σύμβασης αίτημα δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αμέσως ή εμμέσως προϊόν ποινικών αδικημάτων ή αποκτήθηκαν με το προϊόν αυτό ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη τέτοιων αδικημάτων, το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο αποφασίζει με βούλευμά του.

Οπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του αρμόδιου εισαγγελέα Εφετών και της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης, χρηματικά ποσά μέχρι 10.000 ευρώ περιέρχονται στο ελληνικό Δημόσιο. Μεγαλύτερα ποσά περιέρχονται κατά 50% στο ελληνικό Δημόσιο και κατά το υπόλοιπο μέρος μεταβιβάζονται στο κράτος έκδοσης.

Ειδική αναφορά γίνεται στη σύμβαση για τα χρήματα που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. «Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα εξασφαλίσει ότι είναι σε θέση να ερευνά, εντοπίζει, προσδιορίζει, δεσμεύει, κατάσχει και δημεύει περιουσιακά στοιχεία νόμιμης ή μη προέλευσης που έχουν χρησιμοποιηθεί ή που έχουν διατεθεί για να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή προϊόντα αυτού του αδικήματος, και να συνεργάζεται για αυτόν τον σκοπό στη μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια».

Πηγή: kathimerini.gr