Κυριακή 10.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τώρα τρέχουν για τα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού

10.08.2017

Εντός 50 ημερών καλούνται οι 231 αξιολογητές να αξιολογήσουν τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν σε δύο από τα τέσσερα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου, τη «Γενική επιχειρηματικότητα» και τις «Νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Μετά τις σημαντικές καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 4399/2016, λόγω των τεχνικών προσαρμογών που έπρεπε να γίνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), τώρα η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει, καθώς πέρα από την προφανή πραγματική ανάγκη έναρξης επενδύσεων, η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο νέο αφήγημά της περί ανάπτυξης.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, και για τα τέσσερα από τα οκτώ καθεστώτα που έχουν προκηρυχθεί έως τώρα, ξεκίνησε μόλις πριν από λίγες ημέρες. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα έχουν προκηρυχθεί τα καθεστώτα «Γενική επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους», ενώ δεν έχει γίνει καμία προκήρυξη για τα άλλα τέσσερα καθεστώτα και δη τις «Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜμΕ», «Συνέργειες και δικτυώσεις», «Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών» και «Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια». Για τα δύο πρώτα καθεστώτα («Γενική επιχειρηματικότητα» και «Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ») που συγκεντρώνουν και την πλειονότητα των επενδυτικών σχεδίων (637 από τα συνολικά 802 που υποβλήθηκαν), υπεγράφησαν δύο υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες επέρχονται σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία αξιολόγησης. Πρώτον, προβλέπεται ότι αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 50 ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής και, δεύτερον, καθορίζει ότι ο έλεγχος πληρότητας, ο έλεγχος νομιμότητας, η αξιολόγηση εύλογου κόστους και ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων υπαγωγής του παρόντος καθεστώτος ανατίθενται σε αξιολογητές του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) οι οποίοι επιλέγονται με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή μέσω ΠΣΚΕ.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι ο αξιολογητής οφείλει εντός 24 ωρών να αποδεχθεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική χρέωση, ενώ το αποτέλεσμα του ελέγχου του φακέλου καλείται να το υποβάλει στο ΠΣΚΕ εντός δύο ημερών από την ώρα που αποδέχθηκε τη χρέωση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο έλεγχος ανατίθεται σε άλλον αξιολογητή. Σε περίπτωση που ο αξιολογητής δεν αποδεχθεί τον ορισμό του αναιτιολόγητα ή καταθέσει έκθεση ελέγχου με σοβαρές ελλείψεις, τότε αντιμετωπίζει τιμωρία προσωρινής παύσης δύο μηνών.

Αυτές δεν είναι οι μοναδικές καινοτομίες στη διαδικασία αξιολόγησης του νέου αναπτυξιακού νόμου και ειδικότερα των δύο βασικών καθεστώτων. Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει προχωρήσει στην έκδοση οδηγού αξιολόγησης 127 σελίδων με αναλυτικές οδηγίες για τους αξιολογητές, προκειμένου αφενός να διευκολύνει τη διαδικασία και αφετέρου να διασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αμεροληψία και διαφάνεια.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το αρμόδιο υπουργείο προχώρησε και σε μια άλλη καινοτομία: στην έκδοση Οδηγού Δεοντολογίας Αξιολογητών στον οποίο περιγράφονται οι υποχρεώσεις των αξιολογητών και οι κανόνες που αυτοί πρέπει να εφαρμόζουν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Πηγή: kathimerini.gr

[fbcomments]