Τετάρτη 27.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το καθεστώς ασφάλισης των διαχειριστών μελών Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ

23.02.2019


Νέο διευκρινιστικό έγγραφο του ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν πρέπει να καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ.

Ξεκαθαρίζει πλέον, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια ψήφισης και πάνω από δύο εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, το καθεστώς ασφάλισης των διαχειριστών, μελών εταιρειών, σε Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ. Νέο διευκρινιστικό έγγραφο του ΕΦΚΑ ρίχνει φως και στις τελευταίες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι για τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν πρέπει να καταβάλλονται εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ, δεδομένου ότι η άσκηση καθηκόντων διαχειριστή δεν έχει χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας. Η αμοιβή του, άλλωστε, δεν απορρέει από τη σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας, αλλά εκ της εταιρικής τους ιδιότητας.

Στο έγγραφο επαναλαμβάνεται ότι οι εταίροι σε εταιρείες μορφής Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους μη μισθωτούς. Στην περίπτωση δε που ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων ως μη μισθωτοί.

Αντίθετα, σε περίπτωση που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του νόμου για παράλληλη ασφάλιση, καθώς για την αμοιβή διαχείρισης θα πρέπει να καταβληθούν εισφορές αντίστοιχες με αυτές που καταβάλλονται για τους μισθωτούς.  

Ως μισθωτός, θα πρέπει να ασφαλιστεί και ο διαχειριστής, στην περίπτωση που αποφασιστεί αυτός να είναι τρίτο πρόσωπο (όχι μέτοχος – μέλος της εταιρείας) και λαμβάνει αμοιβή. Για τις περιπτώσεις ασφάλισης ως μισθωτών, ισχύει το κατώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών (586,08 για τους απασχολουμένους άνω των 25 ετών και 510,95 ευρώ για τους απασχολουμένους κάτω των 25 ετών για το διάστημα από 1/6/2018 έως και 31/2/2019 και τα 650 ευρώ για όλους, από 1ης Φεβρουαρίου 2019 και μετά). Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και στις αμοιβές διαχείρισης, δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κατά συστηματικό τρόπο και σε τακτικό χρόνο εντός του μήνα.

Οσον αφορά τις εταιρείες μορφής ΙΚΕ, οι εταίροι δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Βέβαια, σε περίπτωση που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από τη σχέση του εταίρου. Οσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες και οι εισφορές υπολογίζονται βάσει των όσων ισχύουν για τους μη μισθωτούς.

Προσοχή. Ολα τα παραπάνω ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2018 και μετά.

Με το νέο έγγραφο του ΕΦΚΑ, ξεκαθαρίζεται ότι για τους διαχειριστές μέλη των συγκεκριμένων εταιρειών που ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί, όσον αφορά τον τρόπο δήλωσής τους στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που αφορά κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν έχουν χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας (π.χ. μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών που λαμβάνουν αμοιβή, δικηγόροι με έμμισθη εντολή κ.λπ.).

Τέλος, αναφορικά με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων, δεδομένης της ιδιομορφίας της συγκεκριμένης κατηγορίας απασχολουμένων, για αμοιβές διαχείρισης χαμηλότερες του κατώτατου ορίου μηναίων αποδοχών, που αντιστοιχούν σε πλήρη ασφάλιση, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί μειωμένης απασχόλησης.

Πηγή: kathimerini.gr