Κυριακή 26.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παράταση της υποβολής των Αντιρρήσεων από την Διεύθυνση Δασών Τρικάλων

12.02.2019

Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμ 587/23261/11-2-2019
(ΑΔΑ: 6Κ82ΟΡ10-Σ1Τ ) Απόφασή μας , παρατείνεται η
καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των
Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Αναρτημένου Δασικού
Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών
Τρικάλων , τόσον για τους κατοίκους του εσωτερικού όσον και
για τους κατοίκους του εξωτερικού, μέχρι την Παρασκευή 29
Μαρτίου 2019. Σε συνέχεια προηγουμένων ανακοινώσεών μας καλούμε
τους πολίτες στα πλαίσια της παραπάνω προθεσμίας να
προσέρχονται στα λειτουργούντα ΣΥΑΔΧ αλλά και στη
Διεύθυνση Δασών για την ενημέρωσή τους και την υποβολή
τυχόν αντιρρήσεων.