Κυριακή 20.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παράταση στις εκπτώσεις έως και 5 Μαρτίου

27.02.2019

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων απέστειλε ενημερωτική επιστολή προς τα
μέλη του για την ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο Μαρτίου 2019. Η επιστολή έχει ως
εξής: Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4446/2016,
άρθρο 114, παρ. 1 και την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων για τον
ορισμό των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για την Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων ξεκινάει η εκπτωτική περίοδος του Μαρτίου.
Η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος Μαρτίου 2019 θα αρχίσει την Παρασκευή
1 Μαρτίου 2019 και θα λήξει την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019. Τα καταστήματα την
Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 θα παραμείνουν κλειστά. Oι ημέρες των εκπτωτικών
περιόδων είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής
της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με
έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού
έκπτωσης.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων εφιστά την προσοχή στους συναδέλφους
και ενημερώνει πως σε περίπτωση που παραβιαστούν οι διατάξεις περί εκπτώσεων
ή οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως
προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των
προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής
απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλονται εξαιρετικά υψηλά
πρόστιμα ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι
κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για
δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών,
το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης
επιχείρησης.

Σωκράτους 23, Τρίκαλα, 421 00
τηλ. & fax : 24310.76334
e-mail : estrikala@yahoo.gr
www.estrikala.gr

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή
παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των
αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση
προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του
καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου
εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση
που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε
διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου
εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με το νόμο είναι:
α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται
η παράβαση. Οι αρχές αυτές ελέγχουν την εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για τις
εκπτώσεις και προσφορές όσο και αυτής που αφορά στις Κυριακές.»