Τετάρτη 22.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι όροι για την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών έως 120 δόσεις

18.07.2017

Μία σειρά όρων και προϋποθέσεων θέτει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να κάνει αποδεκτές τις αιτήσεις ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων σε 120 δόσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, οι οφειλές προς το Δημόσιο, οι οποίες θα εντάσσονται στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης, θα μπορούν να ρυθμιστούν όπως προαναφέρθηκε κατά ανώτατο όριο σε 120 μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ.

Οπως τονίζεται στην απόφαση, στην περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία περισσότερες προτάσεις (οφειλέτη ή αντιπρόταση πιστωτή), το Δημόσιο θα υπερψηφίζει την πρόταση που προβλέπει αποπληρωμή του χρέους σε λιγότερες δόσεις. Επίσης, στην περίπτωση που το ελληνικό Δημόσιο διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο, δεν θα συναινεί στο αίτημα αναδιάρθρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, για να κάνει αποδεκτή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πρόταση για αναδιάρθρωση των οφειλών θα πρέπει:

• Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης. Η αποτίμηση θα πρέπει να αποτυπώνεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων. Αν δεν υπάρχει έκθεση εκτιμητή, το Δημόσιο θα λαμβάνει υπόψη του τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του οφειλέτη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

• Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αγοραίας αξίας των κινητών πραγμάτων που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη-επιχειρηματία, όπως ενσώματα και άυλα πάγια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές). Η αγοραία αξία των παραπάνω κινητών πραγμάτων πρέπει να προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικά βιβλία ή για οφειλέτη με διπλογραφικά βιβλία και ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ, είτε από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ.  

«Πρόσφατη έκθεση» θεωρείται αυτή που έχει συνταχθεί εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται, το Δημόσιο λαμβάνει υπόψη την αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη ή συνοφειλέτη και μπορεί να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα για τον έλεγχο των δηλωθέντων.

• Για να υπολογιστεί η «ικανότητα αποπληρωμής» του οφειλέτη-επιχειρηματία, δηλαδή το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά έναντι των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί τους 120 μήνες, θα λαμβάνονται υπόψη:

α) Για νομικά πρόσωπα (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης, η υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

β) Για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας, πριν από την υποβολή της αίτησης, τα έσοδα από άλλες πηγές, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις οφειλές

Οι οφειλές προς την εφορία, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης καθώς και οι οφειλές προς τις τράπεζες, περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναμένεται να θέσει σε λειτουργία η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού, που αναμένεται στις 3 Αυγούστου. Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε χθες στους εκπροσώπους των τραπεζών, αλλά και των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών. Οι λειτουργίες που υποστηρίζει είναι η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών για χρήση των εφαρμογών του συστήματος TAXISnet του υπουργείου Οικονομικών, η υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή, η ανάθεση υπόθεσης σε συντονιστή, η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών, το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και ΕΓΔΙΧ, κ.ά.

Πηγή: kathimerini.gr