Παρασκευή 14.08.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Με 1,079 δισ. ενισχύονται τα δημόσια έσοδα από τα κέρδη της ΤτΕ

22.01.2017


Τα κέρδη της ΤτΕ σε ετήσια βάση ήταν μειωμένα κατά 6,06% για το 2016, αποτέλεσμα του περιορισμού του ELA προς τις εγχώριες τράπεζες.

Κέρδη 1,092 δισ. ευρώ παρουσίασε για τη χρήση του 2016 η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εκ των οποίων 1,079 δισ. ευρώ θα μεταφερθούν στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το προνομιακό καθεστώς που ισχύει για το Δημόσιο.

Τα κέρδη της ΤτΕ σε ετήσια βάση ήταν μειωμένα κατά 6,06% για το 2016, αποτέλεσμα του περιορισμού του ELA προς τις εγχώριες τράπεζες και της συνακόλουθης υποχώρησης των εσόδων. Το μεικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2016 ανήλθαν σε 1.728,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, σε 636,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.728,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.897,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2015, σημειώνοντας μείωση κατά 8,9%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της ΤτΕ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.593,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1.763,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (+9,6%), ενώ τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 7,5% και διαμορφώθηκαν σε 83,1 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος των δαπανών, τα συνολικά έξοδά της (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις και λοιπά έξοδα) αυξήθηκαν κατά 5,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 331,7 εκατ. ευρώ, έναντι 326,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, οι δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος αυξήθηκαν κατά 2,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, υπήρξαν προβλέψεις ύψους 304,5 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2016, προκειμένου να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις και πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων.

Πηγή: kathimerini.gr