Παρασκευή 01.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επανυποβολή Αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης

28.04.2021 /
Με στόχο τη σταδιακή επανυποβολή των αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα υπεγράφη και προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με την οποία παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος, οι οποίες είχαν ως μήνα έγκρισης τον Αύγουστο του 2020 και έλαβαν παράταση ισχύος για τρεις (3) μήνες, βάσει της υπ’αριθμ. Δ13 οικ.3107/68/21-1-2021 (ΦΕΚ 238 Β’) υπουργικής απόφασης.
Υπενθυμίζεται ότι:
α) Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Μάίου 2021 αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για τρεις μήνες.
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται: Α. ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων, Β. Η διάρκεια ισχύος τους και Γ. ο μήνας επανυποβολής όπως διαμορφώνεται μετά και την τελευταία παράταση.
Α Μήνας Έγκρισης Β. Διάρκεια ισχύος Γ. Μήνας Επανυποβολής
Μάιος 2020 12μηνη Μάιος 2021
Νοέμβριος 2020 6μηνη
Ιούνιος 2020 12μηνη Ιούνιος 2021
Σεπτέμβριος 2020 9μηνη
Δεκέμβριος 2020 6μηνη
Ιούλιος 2020 12μηνη Ιούλιος 2021
Οκτώβριος 2020 9μηνη
Ιανουάριος 2021 6μηνη
Αύγουστος 2020 12μηνη Αύγουστος 2021
Φεβρουάριου 2021 6μηνη

Επίδομα Στέγασης

Για το πρόγραμμα Επίδομα Στέγασης δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση. Από την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της εκάστοτε εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην αίτηση) να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα.