Κυριακή 10.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ελληνες επιστήμονες μετρούν τις συνταξιοδοτικές δαπάνες της Eurostat

04.01.2018


Οι παροχές της Eurostat αφορούν χιλιάδες υπαλλήλους και αποτιμώνται σε δεκάδες δισ. ευρώ.

Ομάδα Ελλήνων επιστημόνων έχει αναλάβει τον τελευταίο χρόνο το φιλόδοξο έργο της επικύρωσης των υπολογισμών της Eurostat για τις συνταξιοδοτικές παροχές των αξιωματούχων και των υπαλλήλων της.

Η συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων και κοινοπραξία ελληνικών εταιρειών τεχνικών συμβούλων έχουν αναλάβει το έργο ύστερα από διεθνή διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ενωση, στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για ορθή και αποτελεσματική απεικόνιση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών μεγεθών όχι μόνο των διαφόρων δημοσίων οργανισμών αλλά και των εθνικών λογαριασμών του κάθε κράτους. Η αναγκαιότητα αυτή, άλλωστε, οδήγησε στη δημιουργία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα, IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).

Οπως εξηγεί στην «Κ» ο επιστημονικός επικεφαλής της ομάδας και υπεύθυνος αναλογιστής, επίκουρος καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αλέξανδρος Ζυμπίδης, τα IPSAS μετρούν και αποτυπώνουν τα διάφορα οικονομικά μεγέθη όχι στη βάση των ετήσιων ταμειακών ροών αλλά σε μακροχρόνια βάση, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών ενός δημοσίου οργανισμού. Για παράδειγμα, στον τομέα των συντάξεων, οι δαπάνες του ελληνικού Δημοσίου πρέπει να αποτιμώνται μέσα από αναλογιστική μελέτη και να κατανέμεται το ποσό της συσσωρευμένης υποχρέωσης (σε παρούσες αξίες) για κάθε ετήσια λογιστική χρήση με βάση τη γενική «αρχή του δεδουλευμένου». Τα τελευταία χρόνια η ίδια η Ευρωπαϊκή Ενωση ως οργανισμός αλλά και αρκετά ευρωπαϊκά κράτη έχουν υιοθετήσει ολικώς ή μερικώς το σύστημα των IPSAS, προκειμένου να αποτυπώνουν σωστά τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματά τους αλλά και τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, σε έρευνες που έχουν γίνει στον ευρωπαϊκό χώρο από την Eurostat αλλά και σε διεθνές επίπεδο από τον ΟΟΣΑ, έχει προκύψει σαφής πρόθεση της πλειονότητας των ερωτηθέντων κρατών για υιοθέτηση των IPSAS.

Στο παραπάνω πλαίσιο της αποτίμησης και απεικόνισης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που συναρτώνται με τις συνταξιοδοτικές παροχές των αξιωματούχων και υπαλλήλων που εργάζονται στην κεντρική διοίκηση αλλά και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Eurostat εκτελεί, εδώ και αρκετά έτη, εξειδικευμένες αναλογιστικές αποτιμήσεις αυτών των μεγεθών.

Μάλιστα, το σχετικό πρότυπο αναφοράς κωδικοποιείται με τον αριθμό IPSAS 25. Η Eurostat χρησιμοποιεί ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους για να πιστοποιήσουν και να επικυρώσουν τους όποιους υπολογισμούς και οικονομικά μεγέθη που θα καταχωριστούν τελικά στα ετήσια αποτελέσματα χρήσης και τον εκάστοτε ισολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αυτό το έργο της επικύρωσης των υπολογισμών της Eurostat για τις συνταξιοδοτικές παροχές των αξιωματούχων και υπαλλήλων της ανατέθηκε στην ομάδα των Ελλήνων επιστημόνων που λειτουργεί στο πλαίσιο της Prudential Actuarial Solutions. Και όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της ομάδας, Αλ. Ζυμπίδης, η πολυπλοκότητα αλλά και η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου έργου είναι ιδιαίτερα υψηλής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ενωση. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι οι συγκεκριμένες συνταξιοδοτικές παροχές αποτιμώνται σε δεκάδες δισ. ευρώ, ενώ αφορούν αρκετές χιλιάδες υπαλλήλων και αξιωματούχων. Η ομάδα εργασίας έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό για την επικύρωση των αριθμητικών αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα ελέγχει και τους αναλογιστικούς αλγορίθμους που έχει θέσει σε εφαρμογή τα τελευταία χρόνια η Eurostat για την εκτέλεση των σχετικών υπολογισμών. Μάλιστα, ο κ. Ζυμπίδης σημειώνει πως ήδη η Eurostat αρκετές φορές χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της ομάδας των Ελλήνων για διάφορα παρεμφερή θέματα που σχετίζονται με αναλογιστικές αποτιμήσεις.

Πηγή: kathimerini.gr

[fbcomments]