Σάββατο 03.06.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εκδήλωση παρουσίασης δύο δράσεων της ΑΕΔΕΠ στα Τρίκαλα

03.04.2023 /

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Τρικάλων, διοργανώνει
ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός
ΜμΕ» και Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» την Μ. Δευτέρα 10/4/2023 και ώρα:
18.30 στο Ξενοδοχείο GALLERY ART HOTEL, Π.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στα Τρίκαλα.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι παρακάτω Δράσεις του Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027:
Η Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν
ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην
λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Η
Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. της Ε.Ε. (Για λόγους μεγαλύτερης
συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ)
2021/1060 για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+)
και από Εθνική Συμμετοχή και ενισχύονται σε ποσοστό έως 60% (50% για τη Θεσσαλία) έργα
προϋπολογισμού από 18.000 € έως και 30.000 € για δαπάνες όπως ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου,
αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες κ.α., λογισμικού
σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης, επεξεργασίας εικόνας, διαχείρισης, βελτιστοποίησης της
παραγωγής κ.α., παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση και έμμεσες
δαπάνες.
Αντίστοιχα, η Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» αφορά επιχειρήσεις οι
οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Η
Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. της Ε.Ε. και από Εθνική Συμμετοχή και ενισχύονται σε
ποσοστό έως 50% (50% για τη Θεσσαλία) έργα προϋπολογισμού από 50.000 € έως και 650.000 €
για δαπάνες εξοπλισμού εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού/
αυτοματοποίησης/ ρομποτικών συστημάτων κ.α., δαπάνες εξοπλισμού για παραγωγή όπως
εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας, συστημάτων αυτοματοποίησης
κ.α., λογισμικού σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ανάλυσης
δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.α και παροχής
υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος
Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων / Νότια Αίθουσα, Τ.Κ. 38221, Βόλος
Τηλ.: 24210 76894-9, Fax: 24210 29320, http://www.aedep.gr, e-mail: aedep@aedep.gr

www.aedep.gr
www.efepae.gr
www.antagonistikotita.gr

Η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» αφορά επιχειρήσεις που έχουν
ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. της Ε.Ε. και από Εθνική Συμμετοχή και ενισχύονται
σε ποσοστό έως 60% (50% για τη Θεσσαλία) έργα προϋπολογισμού από 200.001 € έως και
1.200.000 € για δαπάνες εξοπλισμού αυτοματοποίησης/απομακρυσμένης λειτουργίας/ ρομποτικών
συστημάτων κ.α., λογισμικού εφαρμογών αυξημένης ευφυίας / διαχείρισης/ ανάλυσης δεδομένων με
εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κ.α και παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή
αναβάθμιση.
Οι δύο Δράσεις της Πράσινης Μετάβασης ΜμΕ που θα παρουσιαστούν αντίστοιχα είναι:
Η Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο
προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ). H
Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων
τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν
γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες,
υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Η
Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. της Ε.Ε. και από Εθνική Συμμετοχή και το ποσοστό
ενίσχυσης των έργων στη Θεσσαλία είναι έως 50%.

Η Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο
προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε.
1407/2013 (De minimis) και ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση
και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και
παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες
αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής
αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών. Η Δράση συγχρηματοδοτείται
από το Ε.Τ.Π.Α. της Ε.Ε. και από Εθνική Συμμετοχή και το ποσοστό ενίσχυσης των έργων στη
Θεσσαλία είναι έως 50%.
Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις
δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους
βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.
Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία (πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.:
24210 76894).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10042023

[fbcomments]