Τρίτη 28.11.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αποψη: Εθνικοί πρωταθλητές

27.12.2017

Ο ​​ρόλος των επιχειρήσεων στην υπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας είναι σημαντικός όσο σχεδόν και ο ρόλος του κράτους, το οποίο δεν πρέπει να θέτει άμεσα ή έμμεσα εμπόδια για την εμπέδωση και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Το κράτος έχει την ευχέρεια να υποστηρίζει μέσω υποδομών και του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου το επιχειρείν, ενώ παράλληλα υποχρεούται να ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ευνοεί τον ανταγωνισμό.

Η μυθολογική διάσταση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα συνέπεσε με το τέλος του κύκλου που έκαναν πολλές γνωστές επιχειρήσεις και ο οποίος ανάγκασε το κράτος να συστήσει τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ).

Ο φορέας αυτός δεν κατάφερε να υποστηρίξει αποτελεσματικά την επιστροφή των προβληματικών εταιρειών σε βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά αποτέλεσε μάλλον νεκροταφείο επιχειρηματικών ελεφάντων με κόστος που αναλήφθηκε από το Δημόσιο. Είναι γνωστό πόσο κόστισε στην εθνική οικονομία η ολιγωρία στο να εκποιηθούν έγκαιρα οι προβληματικές επιχειρήσεις, με στόχο την αναδιάρθρωσή τους, είτε ανήκαν σε ιδιώτες μετόχους είτε υπάγονταν στον έλεγχο του Δημοσίου. Το τίμημα της απαξίωσης για μερικές εξ αυτών όμως υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό γιατί αποτελούσαν τους εθνικούς πρωταθλητές εκείνης της εποχής και άρα οι συνέπειες σε κλαδικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο ήταν ακόμη μεγαλύτερες. Η πορεία της οικονομίας έκτοτε δεν έδειξε να υποστηρίζει ποτέ την επιστροφή σε συνθήκες καλλιέργειας εδάφους πρόσφορου για την ανάπτυξη εθνικών πρωταθλητών. Ως αποτέλεσμα, σημαντικό πλέον μέρος της επιδοτούμενης επιχειρηματικότητας μέσω ΕΣΠΑ κατευθύνεται σε επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται πολύ μικρές ή μικρές με σύντομο κύκλο ζωής, ενώ οι μεσαίες φθίνουν συνεχώς με δυσμενείς επιπτώσεις –μεταξύ των άλλων– και στην ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Η εμπεδωμένη αντίληψη ότι στη χώρα μας δεν μπορούν να υπάρχουν αξιόλογες μεγάλες επιχειρήσεις λόγω της γεωγραφικής θέσεώς της και του μικρού μεγέθους της εγχώριας αγοράς είναι απολύτως ψευδής και βασίζεται σε στερεότυπα που διαψεύδονται από την πραγματικότητα αρκετών μεγάλων επιχειρήσεων που σημειώνουν διεθνείς ανταγωνιστικές επιδόσεις σε κλάδους όπως ο εξορυκτικός, ο μεταλλουργικός και ο καπνικός, ενώ υπάρχουν σαφείς δυνατότητες να επαναδιαψευστεί από επιχειρήσεις κατασκευαστικών προϊόντων, δεδομένου του υψηλού παραγωγικού διαθεσίμου που υφίσταται (capacity) και της σχετικής τεχνογνωσίας. Παράλληλα, μια συγκροτημένη προσπάθεια ανασυγκρότησης επιχειρήσεων με διεθνές αποτύπωμα, όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες, που βαρύνονται με υπέρογκες δανειακές υποχρεώσεις, μπορεί να ανατρέψει λανθασμένες εντυπώσεις που οδηγούν σε λανθασμένες πολιτικές.

Η χώρα μας δεν μπορεί να εισέλθει σε έναν ενάρετο οικονομικό κύκλο χωρίς την ύπαρξη μεγάλων σε μέγεθος επιχειρήσεων οι οποίες είναι σε θέση να προσφέρουν όχι μόνον πολλές θέσεις εργασίας αλλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη μέσω της εξωστρεφούς δραστηριότητάς τους και της συνολικής αλυσίδας αξίας που μπορούν να προκαλέσουν. Η καλλιέργεια συνθηκών ανάπτυξης εθνικών πρωταθλητών μπορεί να αποτελέσει την πλέον εμπροσθοβαρή κίνηση για την ελληνική οικονομία, χωρίς να παραβιαστούν οι αρχές του ανταγωνισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης και κυρίως χωρίς να υπάρχει ανάγκη άμεσων εκροών δημοσίων δαπανών, πέραν των υποδομών που έχουν ούτως ή άλλως δημόσιο χαρακτήρα. Φτάνουν η αλλαγή νοοτροπίας και η αποδοχή της πραγματικότητας που συσχετίζει την οικονομική ανάπτυξη με το μέγεθος των επιχειρήσεων για να υπάρξει αντιστροφή του κλίματος υπέρ των μεγάλων επενδύσεων που οδηγούν σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ευκολότερες αδειοδοτήσεις, χαμηλότερο κόστος ενέργειας, υπεραποσβέσεις και φορολογική σταθερότητα είναι οι βασικές προϋποθέσεις που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη των εθνικών πρωταθλητών, που είναι περισσότερο αναγκαίοι από ποτέ. Η Ελλάς δεν διαθέτει το εύρος ΜμΕ που διαθέτει, για παράδειγμα, η Ιταλία, αλλά διαθέτει και μπορεί να διαθέτει στο άμεσο μέλλον περισσότερους εθνικούς πρωταθλητές που ανταγωνίζονται τους αντίστοιχους ιταλικούς στους κλάδους όπου έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αρκεί να αντιληφθούμε ότι οι εθνικοί πρωταθλητές είναι απαραίτητοι για την οικονομική ανάπτυξη και όχι αναγκαίο κακό.

* Ο κ. Π. Λώλος είναι στέλεχος επιχειρήσεων και οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν άρθρο είναι προσωπικές.

Πηγή: kathimerini.gr

[fbcomments]