Πέμπτη 29.09.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Διασέλλου

02.09.2022 /

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα εργολαβία ο Δήμος Φαρκαδόνας θα προβεί στην διαμόρφωση του χώρου της
κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Διασέλλου όπως φαίνεται στην οριζοντιογραφία του έργου. Οι
εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι :
Για τον κεντρικό δρόμο μήκους περίπου 90m και επιφάνειας περίπου 2.200m2
 Αποξήλωση του παλιού τσιμεντένιου οδοστρώματος και της παλιάς πλακόστρωσης σε
όλο το πλάτος της επιφάνειας των 2.200m2
 Καθαρισμός της επιφάνειας από παλιά σκυροδέματα και παλιάς βάσης και υπόβασης
του οδοστρώματος
 Εκσκαφή και κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων
 Κατασκευή της κεντρικής οδού μήκους οδοστρώματος 90m και πλάτους 6.00μ. με
κατασκευή υπόβασης, βάσης, ασφαλτόστρωση και διαγράμμιση του οδοστρώματος
 Πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου ορθογωνικού σχήματος της υπόλοιπης επιφάνειας
που οριοθετεί την πλατεία
 Οριοθέτηση των δέντρων με κατασκευή πέτρινων πεζουλιών περιμετρικά
 Τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών σωμάτων σε επιλεγμένες θέσεις
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του
τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές του κανονισμού σκυροδέματος, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης
Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια
ή υπέργεια και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους.
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής του έργου ανέρχεται στις 190.000,00€.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το Ο.Ε., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση το κόστος ΑΕΚΚ και
ο ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και
ιδίους πόρους του Δήμου Φαρκαδόνας από τον προϋπολογισμό του έτους 2022 και από τον
κωδικό ΚΑ 64-7322.003
Φαρκαδόνα 07/06/2022